Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010033375


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Rumburk
Identifiakční číslo:
00261602
Poštovní adresa:
Třída 9. května 1366/48
Obec:
Rumburk
PSČ:
40801
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
odbor regionálního rozvoje a investic
Tel.:
+420 412356222
K rukám:
Klára Vartová
       
E-mail:
klara.vartova@rumburk.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.rumburk.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce a dostavba atletických sektorů - letní stadion Rumburk
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Rumburk
Kód NUTS CZ Kód NUTS CZ042
Kód NUTS CZ04 Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Záměrem je vybudování atletické dráhy 6+6 na letním stadionu, včetně položení nového umělého povrchu, vč. zavlažovacího systému (v celém jižním oblouku, částečně v severním - náběh na vodní příkop) a rekonstrukce vnitřního travnatého hřiště.
Realizace veřejné zakázky se předpokládá v možném rozdělení etap:
1. etapa - rekonstrukce atletický ovál + sektor do dálky, sektor severní
2. etapa - sektor jižní, vnitřní travnaté hřiště
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
20 713 903
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45212221-1
 
Další předměty
45000000-7
45232451-8
45236110-4
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
04/04/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) Stavebními úpravami stadionu a položením umělého povrchu, včetně zavlažovacího systému, vznikne pro tuto lokalitu standardní stadion odpovídající spádové oblasti města Rumburk a dobré úrovni místní atletiky. Nové parametry a umělý povrch umožní celoroční využití stadionu, včetně konání atletických soutěží.
b) Realizace veřejné zakázky se předpokládá v možném rozdělení etap:
1. etapa - rekonstrukce atletický ovál + sektor do dálky, sektor severní
2. etapa - sektor jižní, vnitřní travnaté hřiště
c) letní stadion v majetku města je hojně využíván širokou veřejností a zájmovými občanskými a tělovýchovnými organizacemi. Technický stav stadionu neodpovídá dnešním potřebám a standardům - stadion je dožilí. Proto je nutné přistoupit k této rozsáhlé rekonstrukci.
d) předpokládaný termín realizace:
1. etapa: 01.06.2016 - 31.12.2016
2. etapa: 01.01.2017 - 30.09.2017

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel si v souladu s § 44 odst. 6 zákona vyhrazuje, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna subdodavatelem, a to tato část plnění předmětu veřejné zakázky: pokládka umělých sportovních povrchů.

Zadavatel požaduje kopii platného oprávnění vydaného výrobcem nebo autorizovaným prodejcem (dodavatelem) k pokládce nabízených sportovních umělých povrchů a stejnopisy (kopie) příslušných platných certifikátů IAAF pro nabízené povrchy - umělý povrch atletické dráhy a technických sektorů.

Zadavatel požaduje prosté kopie Zkušebních zpráv (Test Report) vydaných autorizovanou osobou (zkušebním ústavem) nabízených sportovních umělých povrchů.

Projekt bude spolufinancován z programu: Státní podpora sportu pro rok 2016 – PROGRAM 133510 MŠMT - "Podpora materiálně-technické základny sportu"
V případě neobdržení dotace nebude projekt realizován.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/03/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh